Устав


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сдружение "Съвет за икономически и дипломатически отношения", наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

1.1. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

1.2. Сдружението ще извършва дейност в частна полза.

НАИМЕНОВАНИЕ

2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение "Съвет за икономически и дипломатически отношения".

2.1. Наименованието на Сдружението се изписва с латински букви, както следва: Association "COUNCIL ON ECONOMIC AND DIPLOMATIC RELATIONS".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са в: гр. София, 1404, бул. „България“ № 51А.

ЦЕЛИ

4. Целите на Сдружението са, както следва:

1. Насърчаване и координация на икономическите, търговските и културно-академичните отношения между Република България и други страни.

2. Насърчаване на инвестициите на чуждестранни компании в България, както и развитието на техниката и технологиите.

3. Създаване платформа за информация, анализ и сътрудничество за постигане на целите на Съвета.

4. Създаване на обществени нагласи за стимули за устойчиво развитие на отношенията на България с други страни.

5. Изграждане на мрежови връзки между местни власти, научни организации, предприятия и дружества за насърчаване на инвестициите на чуждестранни компании в България.

6. Присъединяване и членство в други национални и международни организации със сродна сфера на дейност.

7. Разработване на проекти за кандидатстване по общински, национални програми и програми на Европейския съюз със собствени възможности или чрез възлагане на специализирани консултанти.

8. Представляване на членовете на Сдружението и защита на техните позиции и интереси.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

1. Осъществяване на партньорство с държавни и общински институции, неправителствени български, чуждестранни и международни организации, работещи в областта на международните отношения и инвестициите.

2. Посредничество и информационно осигуряване по създаването на стратегии за развитие на отношенията между България и други страни.

3. Участие в български и международни програми и проекти, свързани с целите на Сдружението.

4. Изготвяне и разпространение на информация под различни форми за дейността на Сдружението, популяризирането й в страната и чужбина, както и на постигнатите резултати от нея.

5. Оказване на съдействие на членовете на Сдружението за установяване на делови контакти с партньори от страната и чужбина.

6. Осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страна и чужбина.

7. Организиране на експертни срещи, конференции, кръгли маси, изложения и всякакви други формални и неформални дейности, свързани с обмен на опит във всичко, което се отнася до подобряването на отношенията на България и други страни.

8. Организиране на експертни срещи, симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, свързани с популяризиране на дейността на Сдружението и с оглед постигане на неговите цели.

ДЕЙНОСТ

6. Сдружение "Съвет за икономически и дипломатически отношения" е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза.

6.1. Предметът на дейност на Сдружението е посредничество, поддържане и развитие на деловите взаимоотношения между организации от държавния, частния и неправителствения сектор от Република България и други страни; обмен на информация и на опит във връзка с осъществяваната от членовете на Сдружението дейност, както и предоставяне на консултации на дружества от България и чуждестранни дружества за създаване на смесени предприятия и други услуги в рамките на насърчаване на търговските отношения; предоставяне на информации и консултации, изготвяне на становища и доклади относно състоянието на частния и академичния сектор; периодично провеждане на експертни срещи, симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, свързани с популяризиране на дейността на Сдружението за обмяна на опит и информация за всичко, което се отнася до целите на Сдружението.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

7. Сдружението се учредява за неограничен срок.

ЧЛЕНСТВО

8. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни юридически и физически лица, представляващи компании, фирми, бизнес организации и неправителствени организации, които имат интерес да подкрепят и развиват целите на Сдружението и желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

9. Членството в Сдружение "Съвет за икономически и дипломатически отношения" е доброволно.

9.1. Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав;

9.2. След приемането му от Управителния съвет, кандидатът попълва формуляр, в който посочва лични данни и координати за връзка (домашен и електронен адрес, телефон за контакти);

10. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението;

10.1. Кандидатите се приемат от Управителния съвет;

10.2. Управителният съвет може да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на Сдружението и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на Управителния съвет и при гласуванията с право на съвещателен глас.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

11. Членовете на Сдружението имат следните права:

1. да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;

2. да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;

3. да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението;

4. да бъдат избрани в органите на Сдружението;

5. да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;

6. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на този Устав;

7. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

8. при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно;

9. да напускат Сдружението по свое собствено желание.

12. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

3. да участват активно в заседанията на Общото събрание;

4. да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

5. редовно да плащат текущия си членски внос;

6. да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружението;

7. да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на управителния орган;

8. да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на Сдружението;

9. да оставят свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват съответните органи на Сдружението.

13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

14. Членовете на Сдружението, при невъзможност да присъстват, имат право да овластят физическо лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно, което се извършва писмено, а упълномощаването произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи упълномощителят носи отговорност за неизпълнението на задълженията от страна на овластеното лице. Пълномощниците, освен себе си, нямат право да представляват повече от още един член едновременно, нито да преупълномощават трети лица.

15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

16. Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния орган на Сдружението, най-малко десет дни преди датата на напускане;

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата личност на член на Сдружението;

3. с изключване или прекратяване на членството;

4. с прекратяване на Сдружението;

17. Член на Сдружение "Съвет за икономически и дипломатически отношения" може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

1. нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

2. грубо е нарушил или системно нарушава Устава на Сдружението;

3. с действията си подронва авторитета на Сдружението;

4. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

5. не е внесъл или е просрочил няколко последователни вноски по членски внос, като броят на тези вноски се определя от Управителния съвет;

6. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на определен брой заседания на Общото събрание в една и съща година, чиито брой се определя с решение на Управителния съвет.

18. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ОРГАНИ

19. Сдружението функционира чрез посочените в този Устав органи и осъществява своята непосредствена дейност чрез общите мероприятия.

ОРГАНИ

20. Органите на Сдружението са:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

21. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове на Сдружението;

21.1. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

21.2. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

22. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема правилник за извършване на отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;

3. избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет;

4. взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. взема решение за участие в други организации;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

7. одобрява бюджета на Сдружението, изготвен и внесен от Управителния съвет;

8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

9. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ

23. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

24. Инициативата за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указания по чия инициатива същото се свиква. Поканата се отправя по електронен път до членовете на Сдружението и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, Събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

26.1. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписват се от тях, заверяват се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилагат към протокола от него.

ГЛАСУВАНЕ

27. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

27.1. Гласуването на Общо събрание е явно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

28. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

29. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите, а решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 6 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

31. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му;

31.1. Протоколчик на заседанията на Общото събрание може да е член на Управителния съвет или друг редовен член на Сдружението, назначен от Управителния съвет;

31.2. Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга;

31.3. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

32. Управителният съвет е управителният орган на Сдружението. Той се състои от 3 до 11 лица.

МАНДАТ

33. Мандатът на Управителния съвет е 3 години, като членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

34. Управителният съвет:

1. свиква Общото събрание и определя дневния ред;

2. осъществява ръководна дейност в съгласие с Устава и закона и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. приема новите членове на Сдружението

4. приема програми за осъществяване на основните задачи на Сдружението и определя начините за провеждане на дейността му;

5. прави предложения за промени в Устава на Сдружението;

6. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;

7. при прекратяване на Сдружението извършва ликвидация или определя лице, което да извърши ликвидацията;

8. ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проекто-бюджет;

9. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

10. организира извършването на дейността на Сдружението;

11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

12. взема решение относно това дали членския внос да бъде ежемесечен, тримесечен, шестмесечен или годишен;

13. назначава касиер на Сдружението, който да събира и отразява събрания и наличния членски внос и имуществени вноски;

14. взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от компетентността на Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

35. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя (или заместник - председателите) по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж месечно, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

36. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

36.1. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

36.2. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

36.3. Протоколчик на заседанията на Управителния съвет се избира с решение на Управителния съвет, като не изключва възможността това да бъде един от неговите членове.

37. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ

38. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по чл. 34, т. 4, т. 6, т. 7, т. 10, които се вземат с мнозинство от всички членове на управителния съвет.

КОНТРОЛ

39. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание, като внесе жалба до Общото събрание на следващото му заседание.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

40. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото или интересите на Сдружението.

41. Правомощията на член на Управителния съвет могат да се прекратят с решение на Общото събрание:

1. при невъзможност за изпълнение на дейността, за извършване на която е бил избран;

2. при мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния член пред Общото събрание;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

42. Управителният съвет избира от своя състав председател и двама заместник-председатели, като с решенията си определя техните допълнителни функции.

43. Председателят е материално отговорно лице на Сдружението.

43.1. Председателят представлява Сдружението в отношенията му с трети лица.

43.2. Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия се поемат от определен от него друг член на Управителния съвет.

43.3. Председателят има право на глас в Общото събрание и в Управителния съвет.

44. Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя в негово отсъствие.

45. Заместник-председателите представляват Сдружението в отношенията му с трети лица заедно с Председателя и отделно от него.

ИМУЩЕСТВО

46. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

47. Източниците на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, субсидии от други организации и други, позволени от закона начини.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

48. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Управителния съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето им.

48.1. Всички редовни членове на Сдружението дължат членски внос в размер, определен от Управителния съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

49. Сдружение "Съвет за икономически и дипломатически отношения" ще извършва допълнителна стопанска дейност, като същата е неотменимо свързана с основния предмет на дейност и с целите на Сдружението и се изразява в следното:

- организация и провеждане на квалификационни и преквалификационни курсове, семинари, уъркшопове и конференции;

- посредничество при осъществяване на бизнес контакти;

- издаване на публикации (статии, книги) по приоритетните теми на Съвета;

- организация на събития за фондонабиране.

49.1. Сдружението не разпределя печалба.

49.2. Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на определените в Устава цели.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

50. Сдружението може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото това е насочено към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

51. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

52. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

53. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

54. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът го осребрява и разпределя между членовете, съобразно с направените от тях имуществени вноски.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.