Общи въпроси


1. Кандидатът подготвя и изпраща следните документи:

– молба за членство; Сваляне: За Физически лица | За Юридически лица
– формуляр по образец; Сваляне: За Физически лица | За Юридически лица

2. При одобрение от Управителния съвет на „СИДО“ кандидатът заплаща встъпителна и членската вноска* и изпраща копие от платежното нареждане на office@cedr.bg.

* Встъпителната вноска, в размер на 200 лева, се заплаща еднократно в срок до 30 дни от деня на получаване на писмено уведомление за приемането на съответното дружество/организация. Годишният членски внос, който е в размер на 700 лева, за годината на приемането се дължи в размер, пропорционален на оставащите до края на годината месеци. За всяка следваща година членският внос се заплаща до 30-то число на м. януари в пълен размер.

Забележка: „СИДО“ си запазва правото да изисква допълнителни документи по своя преценка.

СИДО, като неправителствена организация, разчита до голяма степен на помощта и подкрепата на своите стажанти.

За да станете стажант, е необходимо да изпратите CV и мотивационно писмо на office@cedr.bg и след одобрение на Вашата кандидатура ще бъдете потърсен на посочените от Вас координати.

Въпреки че за нас е по-важно личностните качества на един човек, следните специалности биха били подходящи за стаж, предвид интересите и сферите на дейност на СИДО:

– политически науки и политология;
– европейски програми;
– китаистика;
– масови комуникации и реклама;
– международни отношения;
– международни икономически отношения;
– публична администрация;
– обществен ред и местно самоуправление и др.

Стажовете в СИДО, освен ако не е договорено изрично, не са платени.

СИДО е независима неправителствена организация, работеща без държавно и правителствено финансирания. Основните източници на финансиране са членски внос, дарения от ФЛ и ЮЛ и спонсорство. СИДО следователно разчита до голяма степен на Вашата щедра подкрепа, както и тази на други хора и организации. Тази подкрепа е ключова за гарантирането на независимостта на нашата организация, както и възможността да развиваме по-успешно дейностите си.