За нас


Съвет за икономически и дипломатически отношения (БУЛСТАТ 177137589) е сдружение, упражняващо своята дейност в частна полза по смисъла на българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Основната цел на сдружението е да създаде среда на мир, общи интересни и развитие между различните национални и международни институции и организации, съобразявайки се със специфичните културни, икономически и политически особености на всяка страна.

Устав

Членство


СИДО се старае да създава добавена стойност на своите членове и партньори.
Организацията подкрепя техните дейности и инициативи, като в същото време защитава
техните принципи и интереси, бидейки техния глас и обединявайки ги в обща цел.


Редовно членство

СИДО се старае да създава добавена стойност на своите членове и партньори. Организацията подкрепя техните дейности и инициативи, като в същото време защитава техните принципи и интереси, бидейки техния глас и обединявайки ги в обща цел.

Почетно членство

Управителният съвет (УС) има право да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на СИДО и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на УС и при гласуванията притежават право на съвещателен глас.

1. Кандидатът подготвя и изпраща следните документи:

– молба за членство; Сваляне: За Физически лица | За Юридически лица
– формуляр по образец; Сваляне: За Физически лица | За Юридически лица

2. При одобрение от Управителния съвет на „СИДО“ кандидатът заплаща всъпителна и членската вноска* и изпраща копие от платежното нареждане на office@cedr.bg.

* Встъпителната вноска, в размер на 200 лева, се заплаща еднократно в срок до 30 дни от деня на получаване на писмено уведомление за приемането на съответното дружество/организация. Годишният членски внос, който е в размер на 700 лева, за годината на приемането се дължи в размер, пропорционален на оставащите до края на годината месеци. За всяка следваща година членският внос се заплаща до 30-то число на м. януари в пълен размер.

Забележка: „СИДО“ си запазва правото да изисква допълнителни документи по своя преценка.

Структура


Общото събрание е върховният орган на Съвета, който се състои от всичките му членове. Същото представлява интересите на всичките членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на Съвета. Чрез участието си в ОС членовете ръководят и контролират работата на СИДО.

Ръководство


Управителният съвет (УС) на СИДО се избира от Общото събрание (ОС) за срок от 3 години.
УС приема планове и програми за дейността на СИДО, организира изпълнението на решенията
на ОС и отчита своята дейност пред него.