Структура


Общото събрание е върховният орган на Съвета, който се състои от всичките му членове. Същото представлява интересите на всичките членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на Съвета. Чрез участието си в ОС членовете ръководят и контролират работата на СИДО.

Ръководство


Управителният съвет (УС) на СИДО се избира от Общото събрание (ОС) за срок от 3 години. УС приема планове и програми за дейността на СИДО, организира изпълнението на решенията на ОС и отчита своята дейност пред него.