Редовно членство


Членовете на СИДО са ФЛ и ЮЛ - фирми и НПО, които споделят ценностите и принципите на организацията. Фирмите-членки на СИДО основно развиват дейности в сферите на: селско стопанство, лозарство и винарство, строителство, здравеопазване, ИТ комуникации, инвестиции, козметика и др.

1. Кандидатът подготвя и изпраща следните документи:

– молба за членство; Сваляне: За Физически лица | За Юридически лица
– формуляр по образец; Сваляне: За Физически лица | За Юридически лица

2. При одобрение от Управителния съвет на „СИДО“ кандидатът заплаща всъпителна и членската вноска* и изпраща копие от платежното нареждане на office@cedr.bg.

* Встъпителната вноска, в размер на 200 лева, се заплаща еднократно в срок до 30 дни от деня на получаване на писмено уведомление за приемането на съответното дружество/организация. Годишният членски внос, който е в размер на 700 лева, за годината на приемането се дължи в размер, пропорционален на оставащите до края на годината месеци. За всяка следваща година членският внос се заплаща до 30-то число на м. януари в пълен размер.

Забележка: „СИДО“ си запазва правото да изисква допълнителни документи по своя преценка.

Почетно членство


Управителният съвет (УС) има право да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на СИДО и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на УС и при гласуванията притежават право на съвещателен глас.