Според доклад, публикуван на сайта на Европейската комисия, в България уменията на завършилите висше образование и професионално образование и обучение не отговарят достатъчно на нуждите на пазара на труда, а българските ученици са на последните места по четене, математика и науки.

Два пъти под средното ниво на Евросъюза са знанията на 40 процента от учениците у нас по математика, четене и науки. Отличници в тези области са Естония и Финландия.

В същото време броят на преждевременно напусналите системата на обучение е намалял за пръв път от 2011 г., но все още остава над средното за Европа.

От Министерство на образованието казват, че плодовете на новите програми ще бъдат отчетени при следващото изследване.

Докато чакаме резултатите, завършилите у нас все още не отговарят достатъчно на нуждите на бизнеса. Според директора на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика крачката напред била направена с дуалното образование.

От комисията отчитат, че в България се прилагат реформи във всички нива на обучение, като се набляга върху редуциране броя на преждевременно напускащите училище, повишение на заплатите на преподавателите, въвеждане на дуално обучение, подобряване на дигиталните умения и засилване на приобщаващото образование.

Въпреки това от ЕК отбелязват, че „посочените мерки не съвпадат с размерите на предизвикателствата“.

„В България обикновено се инвестира малко в предучилищното и основното образование – области, които са ключови за равен старт в живота и за предпазване от бъдещи неравенства по-нататък“, пишат експертите, посочвайки, че моделът за финансиране е бил преработен, за да се отделят допълнителни ресурси за училищата в неравностойно положение.

Кризата в българското образование се наблюдава и при владеенето на чужди езици. Английски разбират и говорят едва 15 процента от населението, показват данни на Евробарометър.

Държавните разходи за образования у нас са намалели в реално изражение с 9.1 процента през 2016 г. Особено малко са парите, които влизат в институциите за предучилищно и начално образование – сектор, който е ключов за равнопоставеното начало на живота и впоследствие за неравенството на доходите.

Тази тенденция не е уникална за България, но в страната ни последиците от нея са по-изразени. Много държави от ЕС все още инвестират в образованието по-малко в сравнение с периода преди икономическата криза и тринадесет държави членки действително изразходват по-малко средства за него.