Букурещ 2013

На 26 ноември 2013 година в Букурещ се проведе среща на ръководителите на правителствата на Китай и държавите от Централна и Източна Европа. Страните в китайската инициативата бяха представени съответно от техните министър-председатели.

По време на срещата бе направен преглед на достиженията, постигнати в сътрудничеството между държавите от „16+1“.

На срещата държавите подчертаха, че сътрудничеството между Китай и ЦИЕ е в съответствие с цялостното стратегическо партньорство между китайската страна и Европейския съюз и бе изразена готовност за укрепване и задълбочаване на сътрудничеството между партньорите в инициативата въз основа на взаимно уважение, равенство и взаимна изгода, стремеж към световен мир и стабилност, както и предлагане на полезен опит за страните с различни културни традиции и нива на развитие, за да живеят в хармония помежду си и да се развиват с еднакви темпове.

За по-нататъшно развитие на сътрудничеството по инициативата, страните участнички в срещата съвместно формулират Букурещките насоки за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и потвърждават, че сътрудничеството ще се провежда в съответствие,както с местното, така и с европейското законодателство.

I. Всяка година ще бъде провеждана среща на върха между правителствата на Китай и държавите от Централна и Източна Европа, за да се обобщят постиженията на сътрудничеството и да се определи бъдещата посока на развитие. Страните ще обсъдят и определят датата и мястото на срещата за 2014 г. възможно най-скоро.

II. Обмисляне на формулировка за средносрочна програма за сътрудничество в подходящ момент, в светлината на развитието на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.

III. Насърчаване на инвестиционното, икономическото и търговското сътрудничество.

 • Твърдо противопоставяне на протекционизма във всичките му форми и прояви, работа в насока за насърчаване на взаимните инвестиции, увеличаване и подобряване на икономическото сътрудничество и търговията, като същевременно се съблюдава и стремеж да бъдат смекчени сегашните дисбаланси.
 • Определяне и обявяване на 2014 г. за „Година на инвестиране и насърчаване на бизнеса между Китай и Централна и Източна Европа“ и в нейната рамка:
 • Да бъде проведена среща на министрите на Китай и държавите от Централна и Източна Европа за насърчаване на икономическото сътрудничество и търговията;
 • Да се проведе изложение на стоки и продукти от страните от Централна и Източна Европа в Китай;
 • Провеждане на симпозиум в Китай за макроикономическите политики;
 • Провеждане на симпозиум в Китай за насърчаване на инвестициите;
 • Организиране на събитие за насърчаване на инвестиции в Китай и Централна и Източна Европа на Международния панаир на инвестициите и търговията в Китай;
 • Провеждане на Китайски инвестиционен форум в Чешката република;
 • Създаване на механизъм за връзка между Китай и страните от Централна и Източна Европа към агенциите свързани с насърчаването на инвестициите;
 • Подкрепа за създаване на асоциация на търговските камари на участничките в инициативата, която да се присъедини към търговските камари на Китай и страните от Централна и Източна Европа на доброволна основа.
 • Насърчаване на малките и средните предприятия да играят активна роля в бизнес измерението на инициативата и да обсъждат възможността за създаване на платформа за обмен и сътрудничество между Китай и ЦИЕ. Китайската страна приветства участието на страните от ЦИЕ в Китайския панаир на международните малки и средни предприятия, който ще се проведе през 2014 г. и има готовност да организира специално изложение за МСП от страните от ЦИЕ на панаира. Страните трябва да подкрепят МСП при укрепването на сътрудничеството в областта на зелените технологии. Полша ще проведе специално събитие по време на изложението ПОЛЕКО в страната.
 • Насърчаване на бизнеса от Китай и държавите от ЦИЕ да обсъждат възможностите и перспективите за използване на удобното географско местоположение и благоприятни инвестиционни условия на Китай и ЦИЕ, за да проучат съвместно трети пазари.
 • Насърчаване на страните да развиват агротърговия, като се осигуряват доставки и се изпълняват съответните им изисквания за инспекция и карантина.
 • Оказване на подкрепа за създаването на асоциация между страните в инициативата за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, като ресорните китайски агенции и техните аналози от Централна и Източна Европа, ще бъдат поканени да се включат на доброволна основа.
 • Китай и една от страните от ЦИЕ на ротационен принцип, ще провеждат форум за земеделско сътрудничество между страните в инициативата.

IV. Разширяване на финансовото сътрудничество.

 • Китай и страните от ЦИЕ ще засилят координацията си, ще насърчат финансовите си институции да се ангажират в сътрудничество в адаптивни и разнообразни форми и ще изпълнят изцяло ролята на специалната кредитна линия в размер на 10 млрд. щ.д. за насърчаване на икономическото сътрудничество и търговия между участниците.
 • Страните приветстват официалното стартиране на Фонда за сътрудничество за инвестиции между Китай и страните от ЦИЕ (първа фаза), поздравяват усилията на китайски, полски и унгарски финансови институции, подкрепят съответните финансови институции при стартирането на втория етап в подходящ момент и насърчават повече финансовите институции и предприятията да участват във Фонда. Междувременно правителствата, финансовите институции и бизнеса на страните са добре дошли да препоръчат на Фонда висококачествени и обещаващи проекти.
 • Подкрепа на квалифицирани и заинтересовани финансови институции от Китай и страните от Централна и Източна Европа за създаване на клонове и развитие на бизнеса във всяка друга страна в съответствие със съответното законодателство. Подкрепa от Китайската народна банка и централните банки на страните от Централна и Източна Европа при подписването на споразумения за валутни суап сделки, каквито считат за необходими и насърчаване на уреждането на местните валути като средство за насърчаване на търговията и инвестициите.
 • Подкрепa за квалифицирани и заинтересовани институции от Китай и Централна и Източна Европа да инвестират във взаимен пазар на междубанкови облигации.

V. Подобряване на сътрудничеството в свързаността.

 • Активно обсъждане на възможността за изграждане на международен железопътен транспортен коридор, свързващ Китай с държавите от Централна и Източна Европа и насърчаване на бизнеса да създаде защитени зони и дистрибуторски центрове по железопътните маршрути, за да изградят нов логистичен преход между Китай и Европа.
 • Укрепване на сътрудничеството в развитието на инфраструктурата, като например изграждане на пътища, железопътни линии, пристанища и летища, основаващи се на принципа на взаимна изгода.
 • Подкрепа за създаването на асоциация между Китай и страните от Централна и Източна Европа за сътрудничество в областта на инфраструктурата и съответните агенции от Китай и Централна и Източна Европа и предприятията са добре дошли да се включат на доброволна основа.
 • Организиране на конференция на високо равнище за транспорт, логистика и търговски пътища, свързващи Азия с Европа, която ще се проведе през 2014 г. в Рига, Латвия.

VI. Разширяване на сътрудничеството в областта на науката, технологиите, иновациите, опазването на околната среда и енергията.

 • Провеждане на редовен симпозиум “Китай и Централна и Източна Европа за насърчаване на иновациите, технологичното сътрудничество и международния трансфер на технологии”, като първият симпозиум ще се проведе през 2014 г.
 • Укрепване на сътрудничеството в сектора на информацията и комуникациите.
 • Укрепване на сътрудничеството и обмена между Китай и страните от Централна и Източна Европа за опазване на горите, влажните зони и дивата природа и развитието на зелена икономика и екологична култура.
 • Китайската страна е готова да укрепи сътрудничеството и обмена с държавите от ЦИЕ за екологични науки и технологии, да договори подписването на съответните меморандуми за сътрудничество в областта на околната среда и да насърчи институциите за научни изследвания в областта на околната среда от Китай и страните от ЦИЕ, за да създадат партньорства и изследователски мрежи. Експертите и изследователите при осъществяването на обмен и взаимни посещения да се ангажират в програми за съвместно изследване на управлението на водите, въздуха и отпадъците, да насърчават обмена, сътрудничеството и изграждането на капацитет в областта на екологичните индустрии, устойчивото потребление и производство. Постигане на взаимна изгода и постигане на благоприятен напредък в науката, технологиите и иновациите в областта на околната среда.
 • Китайската страна е готова да засили сътрудничеството с държавите от Централна и Източна Европа по отношение на ядрената енергетика, вятърната енергия, водната енергия, слънчевата енергия и други източници на чиста енергия за взаимна изгода и общо развитие. ЦИЕ приветства китайската готовност в това отношение.
 • Насърчаване на по-тясно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на опазването и устойчивото използване на природните ресурси, геологията, минното дело и териториалното планиране.

VII. Насърчаване на динамични взаимодействия между хората и културни обмени и сътрудничество.

 • Провеждане на първия симпозиум на тинк-танкове в Китай за „16+1“ през декември 2013 г.
 • Секретариатът за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ ще организира посещения на 50 китайски журналисти и 50 журналисти от Централна и Източна Европа през 2014 г.
 • Провеждане на Форум на младите политически лидери Китай-Централна и Източна Европа и Форума за културно сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа веднъж на всеки две години. Ще сe обсъдят и ще определят местата и датите на двете събития, които ще се проведат през 2015 г., колкото е възможно по-скоро.
 • Подкрепа за създаването на асоциация на агенциите и бизнеса за насърчаване на туризма в Китай и страните от Централна и Източна Европа и приветстване на агенциите и предприятията за насърчаване на туризма в Китай и страните от Централна и Източна Европа. Промоционални събития на китайски и ЦИЕ туристически продукти ще продължат да се провеждат в China International Travel Mart.
 • Провеждане на редовeн диалог за образователната политика между Китай и Централна и Източна Европа. Активно да се проучи възможността за създаване на асоциация на институциите за висше образование между Китай и Централна и Източна Европа.
 • Вземене на ефективни мерки за улесняване на движението на хора. Китайската страна приветства мерките за улесняване на издаването на визи и разрешения за пребиваване на Румъния и Чешката република за китайски граждани и обявява, че гражданите на всичките 16 страни от Централна и Източна Европа ще имат право на безвизово транзитно преминаване в Пекин, Шанхай и други летища.

VIII. Сътрудничеството на субнационално равнище ще бъде насърчавано и подкрепяно като един от важните стълбове на отношенията между Китай и страните от ЦИЕ. Подкрепа за създаването на асоциация на управителите на провинции между Китай и страните от ЦИЕ, към която доброволно се присъединяват провинциите на Китай и страните от ЦИЕ, държавите и общините. Среща на местните лидери между Китай и Централна и Източна Европа ще се провежда веднъж на всеки две години.
­­­