Бизнесът ще може да командирова дългосрочно свои служители в други държави от ЕС за по-кратък период, а възнагражденията им трябва да се формират според законодателството на приемащата страна, а не по минимални ставки. Допълнително разходите за път, билети и настаняване също ще се покриват от работодателя.

Това предвиждат измененията в евродирективата за командированите работници, която противопостави държавите от Източна и Западна Европа. Документът беше приет от Европейския парламент във вторник с 456 гласа “за” и 147 “против”. Правителствата на страните от ЕС разполагат със срок от две години да въведат в сила новите правила.

Към момента международните шофьори остават извън обхвата на подновената директива.

Според словашкия евродепутат Рихард Шулик Европейската комисия „нарочно“ се опитва да постави компаниите в Източна Европа в лошо положение. Според новите правила компаниите ще трябва да покриват разходите за командировка, както и заплатите им. Същевременно според други евродепутати този закон ще направи командироването на служителите в чужбина по-сложно и ще увеличи риска от нелегално трудоустройство.

Същевременно според депутатите пропоненти на новите правила, те ще сложат край на “подбиването на заплатите”. Според френския евродепутат Елизабет Морен-Шатие новите правила ще дадат “равенство и справедливост”, както и “равно заплащане за равна работа”.

Според дефиницията на съюза командирован е този работник, който е изпратен от работодателя си временно в друга държава – членка на ЕС, за да извърши определена услуга. През 2016 г. броят на тези служители достига 2.3 млн. души по данни на ЕК, което е увеличение с 69% спрямо 2010 г.

От тези работници 19.6 хил. са българи, близо половината от които са командировани в Германия, а други 15.6% – в Белгия. По данни на НАП издадените удостоверения А1, които гарантират, че лицето се осигурява в България, са 24.5 хил. през 2016 г. и нарастват до 43.6 хил. през 2017 г.

Ревизията на директивата беше приета след 27 месеца преговори и диалози между европарламента и Съвета на ЕС.