Правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 г.

С това продължава започнатата през юли процедура, когато България изпрати писмо до финансовите министри на страните от еврозоната, с което е заявила своето твърдо намерение да се присъедини към валутния механизъм ERM II и към Банковия съюз.

Валутният механизъм или Механизъм на валутните курсове (Еxchange rate mechanism или ERM) е система, въведената от Европейската общност през март 1979 г. На 1 януари 1999 г. е въведено еврото и тогава ERM II замества ERM вече с участието на Гърция и Дания. ERM ІІ получава нов живот след като 10 нови страни се присъединяват към ЕС през 2004 г. Тогава валутният механизъм се утвърждава като система за поддържане на валутните курсове на кандидатстващите страни.

Участието в ERM II е един от номиналните критерии за влизане в еврозоната. Страните-кандидатки трябва да участват в механизма най-малко две години, като през това време валутните им курсове не трябва да са подложени на натиск.

В Плана за действие са включени мерки, които, предвид поетите с писмото ангажименти, следва да се изпълнят до края на месец юни 2019 г. Мерките се изразяват в засилване на рамката на надзора в банковия сектор; подобряване на контрола върху кредитните институции; засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества); и подобряване на рамката за процедурите по несъстоятелност.

В допълнение, София трябва да демонстрира засилена работа в борбата с корупцията и изпирането на пари, както и модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия.

Изпълнението на изброените мерки ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към ERM II и към Банковия съюз до юли 2019 г., и като краен резултат да се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Съгласно действащите разпоредби няма формални предварителни критерии за допускане до ERM II – самото участие в механизма е критерий за приемане на една страна в еврозоната. За да се осигури обаче плавно участие, трябва да се гарантира, че основните структурни реформи в страната-кандидат, включително фискална консолидация и ценова либерализация, са изпълнени.