Най-новите данни от статистическата агенция на Европейския съюз показват, че хората без работа продължават да бъдат 8.7 процента към месец декември 2017 г. Това е най-ниското ниво на безработица за Съюза от януари 2009 г. насам.

На годишна база нивото на безработица през декември 2017 г. е спаднало в почти всички 28 страни членки на ЕС, освен във Финландия, където е останало без промяна.

По данни на „Евростат“, безработните в ЕС през декември 2017 г. са намалели със 165 000 в сравнение с ноември и с цели 2.06 милиона спрямо същия месец на 2016 г., до 18.9 милиона. Коефициентът на безработица в Евросъюза е намалял с 0.9 процента на годишна база до 7.3 на сто. Що се отнася до еврозоната, безработицата там също остава стабилна на ниво от 8.7 процента през декември спрямо ноември.

Най-ниска безработица през декември 2017 г. е регистрирана в Чехия (2.3 процента), следвана от Германия (3.6 процента) и Малта (3.6 процента). Конкретно в Чехия компаниите дори изпитват затруднения да намират работна ръка. Ето защо Прага търси нови начини в усилията си да помогне на компаниите, които не успяват да намерят работници, включително с увеличаване на минималната заплата и повече квоти за чужди служители. Миналата година квотата за такива разрешителни беше 9600, а през 2016 г. – 3800.

От тях се възползват най-вече украинци, които в момента са най-голямата чуждестранна общност, следвани от словаците и виетнамците.

Особено положителни са резултатите в Южна Европа, където Испания, Португалия и Хърватия отчитат значително подобрение в борбата с безработицата. Всяка от трите страни има над 2 процента по-добра заетост спрямо предходната година. Конкретно в Португалия безработицата е на най-ниското си ниво за последните 13 години.

Положителни са данните на „Евростат“ и за България, където безработицата през декември 2017 година се понижи до 6.1 процента. Добрата новина е, че България е една от 15-те страни-членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

След като през 1997 г. в Договора за Европейския съюз бе включена глава за заетостта, статистическите данни за пазара на труда се превърнаха в основа на редица политики на ЕС. Равнището на заетостта, или делът на заетото население в трудоспособна възраст, се счита за основен социален показател, който служи при анализа на развитието на пазарите на труда.

Специално внимание се отделя на младежката безработица, където Европейският съюз договори инструменти като Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост с цел да подкрепи младите хора в намирането на работа. През юли 2013 г. ЕС стартира също така Европейски алианс за професионална подготовка, за да подобри качеството на практическото обучение в Европа.