Трябва ли България да се присъедини към еврото сега?

Краткият отговор е: не – все още не. Докато българският случай за присъединяване към еврото изглежда на пръв поглед убедителен, нито София, нито Брюксел трябва да прибързват сега. Не само, че България все още няма институционален капацитет да бъде надежден член на клуба; тя също би загубила важни степени на свобода, за да насърчи растежа и да се справи с кризите у дома. Критериите от Маастрихт може да са необходими, но по никакъв начин не са достатъчни условия за успешно членство. Присъединяването на България трябва да се основава на предпазливост, а не на самоцел.

Що се отнася до перспективата за присъединяването на страната към еврото, българският премиер Бойко Борисов има ясна позиция: „Ние направихме нашата домашна работа за еврозоната. […] Всеки момент, когато ни поканят, можем да влезем „, заяви той през януари.[i] Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер подкрепя каузата. В неговия годишен доклад за състоянието на Съюза през 2017 г. Юнкер изтъкна, че „всички държави-членки, които искат да се присъединят към еврото, трябва да могат да го направят“. По-специално по отношение на България, той добави през януари тази година: „казано направо, България е готова“.[ii]

Въпросът кога България може и трябва да се присъедини към еврото, обаче е за повече от стремежа на една страна. Става въпрос дали критериите, които прилагаме днес, за да измерим готовността на дадена страна да се присъедини към единната валута, все още са правилните, като се имат предвид уроците от кризата. И по-фундаментално става въпрос за намиране на точния баланс между задълбочаването и разширяването на валутния съюз. Кризата с еврото ни научи на два важни урока: първо, спазването на критериите от Маастрихт е необходимо, но по никакъв начин не е достатъчно условие, за да бъде дадена държава надежден член на общата валута; второ, приемането на еврото възможно най-бързо не винаги е в най-добрия интерес на страната.

Критериите от Маастрихт

За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да отговарят на т.нар. „критерии за конвергенция“. Това са икономически и правни условия, които са договорени в Договора от Маастрихт през 1992 г., и са известни още като „критерии от Маастрихт“. Всички държави — членки на ЕС, са се ангажирали да въведат еврото, с изключение на Дания и Обединеното кралство, за които в Договорите за ЕС съществуват „клаузи за неучастие“, които ги освобождават от приемане на еврото. Въпреки това, ако решат, тези две държави могат да кандидатстват за членство в еврозоната.

В момента еврозоната наброява 19 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция. Естония, Литва, Словения влязоха във валутния механизъм по-малко от два месеца след присъединяването си към ЕС през 2004 г. – едно почти автоматично приемане. Но Литва трябваше да престои в подготвителния механизъм над 10 години, докато институциите решат, че тя е готова за член на еврозоната. България, Румъния и Хърватия са следващите три реални кандидатки в процеса.[iii]

Маастрихтските критерии са единствените (заедно с изискването за независимост на централната банка), които са разписани формално като условие за присъединяването към еврозоната. Формулирани в далечната 1992 г. и възпроизведени в Договора и Протокол №13, те описват схематично т. нар. номинална конвергенция, тоест изискването за ценова, валутна и фискална стабилност.

Критериите включват пет основни изисквания:

1) Инфлация според хармонизирания индекс на потребителски цени – инфлацията в страните членки не бива да е повече от 1,5 процентни пункта над осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска инфлация;

2) Бюджетен дефицит – дефицитът, изразен като процент от БВП, не бива да надхвърля 3%. Правилото позволява дефицит, който надхвърля прага, само при изключителни условия.

3) Държавен дълг – дългът, изразен като процент от БВП, не бива да надхвърля 60%. В случай на тенденция към спад, правилото позволява дълг над 60%, стига да се очаква в близко бъдеще той да падне под лимита.

4) Дългосрочните лихвени проценти (средна доходност по десетгодишни държавни облигации) – дългосрочните лихви не бива да надхвърлят с повече от 2 процентни пункта осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска инфлация.

5) Стабилност на курса към еврото – правилото за стабилност на курса е по-гъвкаво от останалите. Посочва се, че валутата на страната кандидат за членство не бива да е девалвирала значително през последните две години спрямо европейската валута.

Прилежен ученик?

На пръв поглед българският случай изглежда уверено. Страната официално отговаря на критериите за конвергенция, изложени в Договорите, нейните публични финанси надминават тези на повечето държави-членки от Еврозоната и нейната валута, левът, е фиксирана към еврото от 1999 г. (и преди това с германската марка ) чрез валутен борд.

Но нито София, нито Брюксел трябва да прибързват, защото истината е само една: би било твърде рано за България да се присъедини. Това е така, защото страната няма институционален капацитет да бъде надежден член на клуба, особено в момент, когато процесът на задълбочаване на самия Европейски валутен съюз все още е незавършен и банковият съюз е все още в начален стадий. Също така може да е дори в собствения интерес на България да продължи да развива своята икономика, без да е необходимо да взема под внимание всички ограничения на членството в еврото твърде рано. Кризисният урок не трябва да се забравя: да си член на еврото в добри времена е лесно. Но членството в кризисни времена просто означава, че има по-малко свобода за справяне с криза.

Следователно, основаването на процеса на присъединяване на България към предпазливостта, а не превръщането му в самоцел, би означавало, че и двете страни могат да се възползват от възможността да покажат, че са се поучили от предизвикателствата на миналото и в същото време да оптимизират икономическите ползи.

Казусът в подкрепа на това България да се присъедини към еврото до голяма степен се дължи на силното ѝ представяне по отношение на критериите от Маастрихт. Договорени от държавите-членки в Маастрихт през 1991 г., така наречените критерии за конвергенция предвиждат набор от икономически показатели, предназначени да осигурят достатъчно икономическо сближаване преди влизането в Еврозоната.

Независимо от неотдавнашните кризи, тези правила останаха непроменени още от началото на въвеждането на еврото през 1999 г. Сравнена единствено с този списък, България изглежда наистина готова за присъединяване към еврото. При потребителска инфлация от 1,32% през последните дванадесет месеца тя остана много по-ниска от текущата приета референтна стойност от около 2%. Правителствените финанси също са в добра форма: при около 25,6% държавният дълг, той е под половината от изискваните 60% от БВП през третото тримесечие на 2017 г .; а през 2016 г. правителството остава много над лимита на дефицита от 3% и дори изпълнява балансиран бюджет. По отношение на дългосрочната конвергенция, измерена по лихвените проценти на държавните облигации, България също остана под очаквания праг за доходността на десетгодишните държавни облигации през последните дванадесет месеца.

Същевременно, дори ако несъответствията вече не са означени като прекомерни, България остава много в обхвата на Процедурата за макроикономически дисбаланс (ПМД). Тя продължава да изпитва дисбаланси и големи уязвимости, особено във финансовия сектор. Уви, съблюдаването на реформираната рамка за управление, което включва и ПМД, не е критерий за присъединяване към еврото, тъй като критериите са преди реформата, въведена след кризата.

Критериите: необходими, но не достатъчни

Кризата на държавния дълг ясно разкри едно нещо: съществуващите критерии за конвергенция може да са необходими, но не са достатъчни условия за оценка на готовността на дадена страна да стане част от еврото. Макар че критериите от Маастрихт остават ключови мерки за макроикономическа готовност, последното десетилетие очевидно подчерта техните ограничения в други отношения. С Португалия, Испания и Ирландия еврозоната вече беше свидетел на трима бивши отличници от модела Маастрихт, които потънаха по причини, които не са обхванати от настоящите критерии за конвергенция.[iv] Всъщност съществуват много фактори, за които дадена страна може да срещне сериозни затруднения в Еврозоната, независимо от изпълнението на критериите от Маастрихт. Те варират от ниска факторна мобилност до силно вътрешно отклонение във финансовия сектор и цялостно натрупване на дисбаланси в Еврозоната.

В случая с България основният проблем остава институционалната готовност.[v] Концепция, която далеч надхвърля настоящите формални изисквания за независимостта на централната банка, и най-добре се обяснява с разглеждане на един от най-важните средства след кризата в Еврозоната – банковия съюз. Да бъдеш част от банковия съюз означава да бъдеш част от обща система за надзор и в крайна сметка решение на банките. За да работи това, европейските органи за надзор и разрешаване на проблемите трябва да могат да разчитат на националните съдебни системи, за да изпълняват своята работа при издаването на решения, напр. да се ползват от обезпечение или да уреждат спорове за необслужвани заеми. В ситуация, в която съдебната система не работи, една банка може да рискува да влезе в тежко положение, защото не може бързо да усвои необслужваните заеми, а след това да разчита на държавния фонд за подкрепа.

Това не е оправдана ситуация, особено защото банковият съюз все още е само на детска възраст, а процесът на задълбочаване на валутния съюз не е завършен. В тази ситуация повече от всякога институционалното качество не е само въпрос на проста ефективност и ефективност, а на фундаменталното функциониране и надеждност на системата. Когато местните институции не успяват да изпълнят своята част от сделката, залогът е репутацията и функционирането на системата като цяло. Следователно, като цяло, от гледна точка на европейските партньори не изглежда да е добра идея да оставят България да се присъедини към еврото засега, докато въпросите за институционалното качество не бъдат разгледани.

Разум, а не прибързаност

Тогава също може да се каже и от гледната точка на България. Тя все още е най-бедната страна в Европейския съюз; БВП на глава от населението е половината от този на най-бедната държава от еврозоната Латвия. В светлината на това и макар че благоразумната фискална политика е похвална, изглежда доста ясно, че поддържането на ниски нива на дълга и дефицита не трябва да бъде основната грижа на България. Вместо това би било най-добре да се инвестира в наваксването с останалата част от Европейския съюз. Това е особено вярно, когато се има предвид, че редица държави-членки страдат от неустойчиви бум, предизвикани от внезапно понижаване на лихвените проценти след приемането на еврото, вместо да имат стабилен и устойчив растеж на приходите преди окончателното присъединяване към еврото.

Днес България вече е в добра позиция да постигне този вид разумна конвергенция. Тя вече се радва на паричната стабилност, осигурена от валутния борд, но все още не е подчинена на много по-стриктната рамка за управление, приложима за членовете на Еврозоната. Това е още по-вярно, когато става въпрос за Пакта за стабилност и растеж, където потенциалните санкции имат различен формат извън рамките на Еврозоната. България трябва да използва тази възможност, вместо да се ограничава твърде рано.

България ще направи голяма грешка, ако се откаже от още един суверенитет, за да се присъедини към Еврозоната. Ако България се присъедини към нея, тя ще трябва да изхвърли една от малкото български институции, които работят добре, подкрепя се от обществеността и се контролира от българи.[vi] Това би било в замяна на неясно и потенциално нестабилно споразумение, което България не може да контролира и не може да откаже. Този суверенитет е ценен, особено ако еврото попадне в беда. Ако това се случи, България може веднага да премине към по-добра алтернатива, без да иска разрешение от страна на друга държава или организация. Защо някой би искал да се откаже от известните правила на пътя и фискалната дисциплина за сметка на морален риск, който насърчава лошото фискално поведение – като това на Гърция?

Всичко това предполага, че няма да е в собствения интерес на България да премине отвъд точката на връщане в пътя си по присъединяването към еврото, нито пък да бъде добра идея от гледна точка на европейските ѝ партньори. В същото време трябва да обмислим адаптирането на критериите за конвергенция към новата реалност след кризата. Институционалната готовност трябва да бъде толкова важна, колкото и икономическото сближаване, тъй като присъединяването към еврото означава присъединяване към банковия съюз. Друг очевиден критерий би бил спазването на реформираната рамка за управление. Такава актуализация обаче ще отнеме време, а междувременно не трябва да повтаряме грешките от миналото.


[i] Prof. Dr. Henrik Enderlein, Max Emanuel Mannweiler, Lucas Guttenberg, Should Bulgaria join the euro now?, Jacques Delors Institut, April 2018, достъпна на https://www.delorsinstitut.de/en/all-publications/should-bulgaria-join-the-euro-now/

[ii] EU backs Bulgaria’s bid to join eurozone – despite being bloc’s poorest country, Express, достъпна на https://www.express.co.uk/news/world/988326/eurozone-news-bulgaria-euro-bid-european-central-bank-request

[iii] Romania joins Bulgaria and Croatia in seeking euro adoption, The Irish Times, достъпна на https://www.irishtimes.com/business/economy/romania-joins-bulgaria-and-croatia-in-seeking-euro-adoption-1.3494420

[iv] Darvas, Zsolt, After the crisis: what new lessons for euro adoption?, достъпна на  http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/11/Darvas_2017-11-15_Zagreb_euro_adoption.pdf

[v] Eastern European Nations Face a Tougher Route to the Euro, Bloomberg, достъпна на https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-18/eastern-european-nations-now-face-a-tougher-route-to-the-euro

[vi] Hanke, Steve, Long Live The Lev: Bulgaria Should Hold On To Its Currency Board, Forbes, January 2018, достъпна на https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2018/01/30/bulgarians-love-their-currency-board-and-their-lev-long-live-the-lev/#b76bc696a0e2